Project Description

Tyttö ja sovellus tunnelissa
  • Sisäpaikannusjärjestelmän kehitystyö

  • Peliteknologian osaamisesta hyötyä

  • Covid-19 pandemia vaikeutti testaamista

VimAI on kehittänyt tarkan sisätilapaikannusjärjestelmän ja heillä on tuote, jolla voidaan fotogrammetrialla tehdä 3D-malli sisätiloista sisätilanavigointisovelluksia. Sovelluksessa voidaan esittää ns. AR-elementtejä. Esimerkiksi lisätietoa tai mainoksia.  

Sisänavigaatiojärjestelmän mahdollisuudet huoltotunneleissa 

Tavoite on lisätyn todellisuuden (AR) soveltaminen eri toimialoilla. Projektin tavoitteena oli auttaa kehittämään HUS Kiinteistöille VimAI:n teknologiaan perustuvaa sisätilanavigaatiojärjestelmää. Prototyypin kehittämisessä keskityttiin käyttöliittymään. 

Prototyypin kehittely aloitettiin laatimalla rautalankamallin miro.com-palvelussa. Mallin avulla suunnitteltiin sovelluksen käyttölogiikaa ja sisäistä navigaatiota. Varsinaisen prototyypin suunnitteluun käytetiin Axurea. Sovelluksen visuaalinen ilme oli tässä projektissa toissijainen, mutta haimme värimaailmaan ja muotokieleen mallia HUS kiinteistöjen verkkosivuilta. Koronatilanteen paheneminen keväällä pääkaupunkiseudulla vaikeutti työtä, koska tuolloin ei ollut mahdollisuutta liikkua HUS:in tiloissa. Huoltotunneli työskentely-ympäristönä asetti omat haasteensa. 

Prototyypin ensimmäisen version valmistuttua suoritimme suppean käyttäjätestauksen. Testit toteutettiin etänä Zoomissa siten, että testihenkilö avasi prototyypin omaan selaimeensa ja jakoi ruutunsa testin valvojalle. Testihenkilöille annettiin tehtäväksi avata puhelimeen saapunut palvelupyyntö ja selvittää kohteen sijainti. Varsinaista navigointia ei tässä testissä tietenkään voinut toteuttaa, joten käytännössä valvoja kuittasi navigoinnin tehdyksi ja kehotti siirtymään eteenpäin. Testihenkilöt ymmärsivät hyvin sovelluksen yleisen logiikan ja löysivät tarvittavat toiminnot. Painikkeita ei koettu riittävän yksiselitteisiksi ja tekstin runsas määrä hämmensi käyttäjiä. Palautteen perusteella näkymää yksinkertaistettiin. 

Tarkoituksenamme oli kartoittaa HUS:in Meilahden sairaala-alueen huoltotunneli mahdollisimman kattavasti VimAI:n kartoitussovelluksella. Lisäksi karttaan haluttiin lisätä POI-pisteitä (point of interest), joiden avulla olisimme voineet tutkia navigoinnin tarkkuutta ja luotettavuutta. Valitettavasti emme kuitenkaan saaneet kartoitettua kuin osan tunneliverkostosta, emmekä pystyneet testaamaan navigoinnin toimivuutta. 

Raporttiin kattava paketti kohdatuista haasteista 

Innovaatioprojektin aikana saatiin valmiiksi VimAI:n pilotointihanke HUS:n huoltotunnelissa. Projektiryhmämme keräsi helmi-toukokuun aikana tietoa sisänavigointisovelluksen käytettävyydestä sairaala-alueella Meilahdessa. Lopputuotteita ovat raportit, dokumentaatio sekä huoltohenkilöstön sisänavigointisovelluksen prototyyppi. Huoltotunnelien kartoituksen tekeminen epäonnistui, sillä karttojen haku sekä navigointi- että  kartoitussovelluksessa epäonnistui tai keskeytyi. Tämä teki työskentelystä hankalaa, sillä sovellukset toimivat toisistaan riippuvaisina.  Ongelmat ja virheilmoitukset kirjattiin sekä raportoitiin niistä VimAI:lle. 

Raporttien tarkoitus on tarjota VimAI:lle tietoa kartoitus- ja navigointisovellusten käytettävyydestä kenttäoloissa. Olemme pyrkineet yksityiskohtaisesti kuvaamaan ongelmia virheraportissa sekä tuottamaan dokumentaation, jonka avulla sovellus voidaan ottaa käyttöön sujuvasti jatkokehityössä. Onnistunut palvelumuotoilu ja lopputuotteen kehitys olisi vaatinut ensikäden tietoa loppukäyttäjiltä.