Uudellamaalla Digi-Salamoi!

Käynnissä on ns. neljäs teollinen vallankumous, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma yhdistyvät kyberfyysisiksi järjestelmiksi. Industry 4.0 – teollisuuden digitalisaatio mullistaa teollisuuden kentän tuotannosta toimintamalleihin. Teollisten murrosten yhteydessä on tyypillistä, että uutta ja osin kypsymätöntä teknologiaa on tarjolla, mutta yritykset sekä alan toimijat eivät vielä tiedä, miten ja missä vaiheessa teknologioita tulisi ja kannattaisi lähteä soveltamaan.

Suomella on loistava tilaisuus aloittaa teknologian hyödyntäminen nyt, kun siitä voi vielä saada merkittävää kilpailuetua lokaalisti ja globaalisti. Yrityksillä on selkeä tarve kehittää osaamistaan, kokeilla sekä puntaroida uusia ratkaisuja ja sitä kautta saada tietoa päätöksenteon tueksi.

Digi-Salama -hankkeessa toteutetaan Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja viidessä, digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa: Cobotiikka, Autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin-teknologia, Tekoäly ja kone-oppiminen automaatiossa sekä VR/AR/Holodeck.

Salamaprojekteja toteutetaan yhteensä 25 kappaletta. Projektien toimialoja ovat logistiikka, elintarvike, kiertotalous, kiinteistö ja korkean osaamisen tuotanto. Hankkeen toimijat valmistelevat Salamaprojektit yrityskohtaisesti. Jokaisen viiden teeman osalta tehdään toimialakohtaisesti viisi projektia. Projektien kimpussa tulee ‘touhuamaan’ noin 200 muutosagenttia, asiantuntijaa ja opiskelijaa.

Salamaprojektit ovat luokiteltu ennalta arvioitujen lopputulosten mukaan kolmeen kategoriaan: "onnistuu", "potentiaalia" ja "iso mahdollisuus".

Digi-Salama -hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, kykyä soveltaa uusia teknologioita sekä valmiita toimintakonsepteja. Hanke kasvattaa erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä, linkittää ne kansainvälisiin verkostoihin johtaa uusiin mahdollisiin investointeihin sekä kokoaa asiantuntijaverkoston. Lisäksi tarkastellaan voidaanko uusilla teknologioilla vaikuttaa energiankulutukseen, materiaalitehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen.

Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki yhteistyössä Suomen Automaatioseura ry:n, Suomen Robotiikkayhdistys ry:n, Tampereen yliopiston koordinoiman TRINITY-hankkeen ja VTT:n koordinoima DIH2 -hankkeen kanssa. Hanke on 2-vuotinen ajalla 1.9.2019 – 31.8.2021. Päärahoittajana toimii Uudenmaan liitto / EAKR.

Julkaisuja, uutisia hankkeesta

Hankkeen seminaarien ja webinaarien tallenteet