Project Description

  • Projektin tavoitteena on polttoainesäiliön ja säiliöautojen telematiikka

  • Toisena tavoitteena datan automaatinen kerääminen ja välittäminen

Yritys 

Fleetlogis Oy on kotimainen tietotekniikkayritys, joka tekee logistiikan tietojärjestelmiä pienistä ajoneuvoseurannan telematiikkaratkaisuista aina isoiksi kuljetusliikkeen toiminnanohjauksen ERP-järjestelmiksi. Tekevät myös tietotekniikan konsultointia logistiikan eri alueille, myynti- ja toimistotietojärjestelmien yhdistämistä Fleetlogis ® järjestelmään ja tuotamme tietohallintopalvelut.  

Kehitystyöksi valikoitui ilmanlaadun mittaussalkku 

Fleetlogis toimi perustusvuosina insinööritoimistona maaseudulla tehden sähkö-, automaatio-, ja instrumenttisuunnittelua ja myöhemmässä vaiheessa siirtyi telematiikan palveluntarjoajaksi erilaisille yrityksille, ja huolehtii mitattavia suhdanteita, sekä toiminnan ohjauksen järjestelmiä. (lämpötilaa, kosteutta, säilyvyyttä, hiilidioksidia, nesteen määrää tietyissä olosuhteissa).  

Aloituspalaverissa ilmeni kiinnostus ja tarve kehittää Fleetlogis Oy:lle verkkovirralla toimiva etäluettava ilmanlaadun mittaussalkku hyödyntäen antureita ja Teltonika FMB120 -seurantalaitetta, joka lähettää dataa Fleetlogis Oy:n käyttämälle palvelimelle sim-kortin avulla. Tavoitteena oli mittaustulosten tarkkuus, mutta salamaprojektin päämääräksi rajattiin luokkahuoneen todellisen käytön selvittäminen vertaamalla mittausdataa luokan varauslistaan. Laitteen oli tarkoitus mitata ilman lämpötilaa, kosteutta ja ilman hiukkasia. 

Projektissa hyödynnettiin Fleetlogisin omia laitteita. Datan lukemiseen käytettiin Fleetlogis Flex -nettisivua, josta voi lukea mittaustulokset ja luoda niistä erilaisia grafiikoita ja raportteja. Antureiden konfigurointiin käytetään Teltonika Configurator -ohjelmaa.  

Laite koostuu laatikosta, jonka sisällä on antureita mittaamista varten. Laatikkoon tehtiin 2 reikää, jotta sen sisälle pääsee ilmaa jota, analysoidaan antureilla. Toinen tuulettimista tuo salkkuun ilmaa antureiden analysoitavaksi ja toinen työntää ilmaa ulos. Antureille ilmaa tuova tuuletin pyörii nopeammin kuin ilmaa ulos työntävä tuuletin, jotta salkkuun saadaan positiivinen ilmanpaine. Tuulettimien nopeutta muutettiin vastusten avulla. Laite tarvitsee muuntajan (12V) toimiakseen. Lämpötila- ja kosteusanturit liittyvät bluetoothilla laatikon sisällä olevaan Teltonika FMB120 -seurantalaitteeseen.  Teltonika FMB120 lähettää tiedot Fleetlogis Flex – palvelimelle, SIM-kortin avulla dataverkon kautta. Se pystyy tallentamaan dataa myös sisäiseen muistiin MicroSD kortille, mikäli verkkoyhteys ei toimisi. 

Tulokset olivat epätarkkoja 

Projektissa kehitimme ilmanlaadunmittaussalkun, joka rakennettiin koulun laboratoriotiloissa, käyttäen saatavilla olevia työkaluja ja printtasimme tuulettimien suojat 3D-tulostimella. Lopputulos ei täyttänyt kaikkia odotuksia, koska hiilidioksidianturi ei kyennyt mittaamaan hiilidioksidipitoisuutta tavallisesta huoneilmasta. 

Mittaustulokset pitävät paikkaansa vain lämpötilan ja kosteuden osalta, koska käytetyt kaasuanturit eivät olleet tarpeeksi tarkkoja huoneen hiilidioksidipitoisuuden mittaamiseen. Anturit kyllä toimivat ja tunnistavat muita kaasuja hyvin, mutta niistä saadusta datasta ei voi päätellä luokan todellista käyttöä verrattuna luokan varauslistaan. Pelkkien lämpötila- ja kosteusantureiden avulla on myös vaikea tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä luokan ilmanlaadusta, mutta niistä kerätystä datasta voi päätellä oliko luokka käytössä vai ei.